+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2020 / 30: KISA VADELİ SİGORTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN SGK.GENEL YAZISI YAYIMLANDI.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

19.07.2020

SAYI

2020 / 30

KONU

KISA VADELİ SİGORTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN SGK.GENEL YAZISI YAYIMLANDI.

 

KISA VADELİ SİGORTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN SGK.GENEL YAZISI YAYIMLANDI.

SGK tarafından 13/07/2020 tarih ve 96597630-204.99-E.8304163 sayı ile yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları konulu Genel Yazı ile uygulamada tereddüde yol açan bazı hususlar aydınlatılmıştır. İlgili genel yazıda;

 

1- Mahkeme kararı sonucu tespit edilen iş kazalarına ait bildirimler

Bilindiği üzere; 5510 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde;

 

“İşveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur”.

Belirtilen sürelerde işveren tarafından iş kazasına ait bildirimin yapılmaması durumunda, Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre; söz konusu bildirimin Kuruma yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğinin Kurumca işverenden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen sürelerde söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda aynı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen tutarlar üzerinden işverenlere ve sağlık hizmet sunucularına idari para cezası(çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfına göre 2020 yılı için 4.688 TL-14.064 TL arasında) uygulanmaktadır.

İlgili  Genel Yazı ile yapılan açıklamada;

 

SGK tarafından “iş kazası değildir” kararı verilen olayların yargı mercilerine intikal etmesi ve devamında mahkeme tarafından iş kazası kararı verilmesi halinde;

 

5510 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen “süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk” halleri hariç olmak üzere, iş kazası bildiriminin süresinde ya da hiç yapılmaması nedeniyle, “5510 sayılı Kanun kapsamında geçici iş göremezlik ödeneklerinin rücu edilmesi” ile “6331 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası işlemleri” uygulanmayacağı, ancak mahkeme kararında aksine bir hüküm bulunması haline söz konusu hükme göre işlem yapılacağı belirtilmiştir.

 

 

Bu anlamda; SGK tarafından iş kazası kabul edilmeyen bir olayın daha sonra mahkeme tarafından iş kazası olarak kabul edilmesi halinde, işverenlere süresinde iş kazasını bildirmemekten dolayı idari para cezası uygulanamayacak ve sigortalıya ödenen geçici iş görmezlik ödenekleri de işverenlerden talep edilemeyecektir.

 

2- Koronavirüs pandemisi nedeniyle ücretsiz izinli sayılanların sigortalılık niteliği

5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların sigortalılığı, hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona ermektedir. Ancak; hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında ise;

 

a) İlgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini,

 

b) Diğer hallerde ise hizmet akdinin sona erdiği tarihi,

 

takip eden onuncu günden başlanarak bu nitelik yitirilmiş sayılmaktadır.

 

Covid-19 döneminde yapılan düzenleme ile;

 

4857 sayılı Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan sigortalılara, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesine göre 17.04.2020 tarihinden geçerli olmak üzere nakdi ücret desteği ödenmektedir. Bu kapsamdaki sigortalıların SGK’ya bildirimi için 2020 Nisan ayından itibaren aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar beyannamelerinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç.10.Md)”, aynı ayda başka eksik gün nedeni olması halinde ise “29-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç.10.Md) ve Diğer” olmak üzere eksik gün kodları oluşturulmuştur.

 

İlgili genel Yazı gereğince;

 

“28-Pandemi Ücretsiz İzin” ile “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer” eksik gün kodları ile gün ve kazanç bildirilmeden bildirge verilen aylarda sigortalılık niteliği devam edeceğinden bu dönemde düzenlenen istirahat raporlarına geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneği ödenecektir.

 

3- SGK ile sözleşmesi olmayan sağlık hizmet sunucularına elektronik istirahat raporu düzenleme yetkisi tanımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 2016/21 sayılı Genelgenin "6.1.1. İstirahat Raporlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar" başlıklı bölümünde; istirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi gerektiği ifadelerine yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla…..