+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2018 / 41:7143 SAYILI KANUN’UN VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN BAZI SÜRELERİ UZATILMIŞTIR.

M E V Z U A T B İ L G İ L E N D İ R M E S İ R K Ü L E R İ

TARİH

30.11.2018

SAYI

2018 -41

 

KONU

7143 SAYILI KANUN'UN VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN BAZI SÜRELERİ UZATILMIŞTIR.

 

30 Kasım 2018 tarihli ve 30611 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de 405 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Bu Karar ile 7143 Sayılı Kanun'un varlık barışına ilişkin 10 uncu maddesinin 13 üncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan süreler, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.

Bu sirkülerimizde, varlık barışına ilişkin son tarihlere ve bazı hatırlatmalara yer vermekteyiz.

A) YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN DURUMU

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını31/05/2019 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 31/05/2019 tarihine kadar, bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecektir. Söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır.

Diğer taraftan, 18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu tarihten önce Türkiye'ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla varlık barışı hükümlerinden yararlanılabilecektir.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 01/07/2019(30/06/2019 tarihi hafta sonuna denk geldiği için) tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir.

Bu kapsama giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/05/2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmayacaktır. Bu hükümden yararlananların, kredilerini kapattıklarına dair yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan alacakları tevsik edici belgelerin bir örneğini bildirimlerine eklemeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, 31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 48 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  • Yurt dışı iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar,
  • Yurt dışı iştirak kazançları,
  • Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar,
  • Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar ve
  • Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançlarının

7143 sayılı Kanun kapsamında gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için öngörülen sürelerin bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatıldığını ve bu konunun 2018/95 Numaralı Sirkülerimiz ile duyurulduğunu hatırlatmak isteriz.

B) YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLARIN DURUMU

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar31/05/2019 tarihine kadar, Ek-3'te yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan ya da 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda da beyan edilebilecektir. Ancak yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ek-3'te yer alan beyannamelerini de 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

Beyan edilen söz konusu varlıklar, 31/05/2019 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilecektir ve bu vergi, 01/07/2019 (30/06/2019 tarihi hafta sonuna denk geldiği için) tarihine kadar ödenecektir.

C) İNCELEME VE TARHİYAT YAPILMAYACAK HALLER

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanından yararlanılabilmesi için;

  • Bildirilen veya beyan edilen varlıklara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi,
  • Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi ya da Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla….

 

Tarih : 30.11.2018