+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 17: POŞET BEYANI, KİTAP TESLİMİNDE KDV, YENİ İŞE ALIMLARDA İŞVERENE DESTEK VE CEP TELEFONLARINDA ÖTV UYGULAMASINA İLİŞKİN KANUN YAYIMLANDI.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

22.02.2019

SAYI

2019-17

KONU

POŞET BEYANI, KİTAP TESLİMİNDE KDV, YENİ İŞE ALIMLARDA İŞVERENE DESTEK VE CEP TELEFONLARINDA ÖTV UYGULAMASINA İLİŞKİN  KANUN YAYIMLANDI.

 

 

22 Şubat 2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Söz konun ile yapılan düzenlemelere bu sirkülerimizde yer vermekteyiz.

1) Poşetlere ilişkin beyan ve ödeme süresinde değişiklik

2872 Sayılı Kanun’un Ek 11 inci maddesi uyarınca, geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın onbeşine kadar Bakanlığa beyan edilerek, beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenmesi gerekmektedir.

Bu Kanunun 3 üncü maddesiyle, Ek 11 inci maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiğitarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar beyan edilecek ve aynı ayın sonuna kadar ödenecektir.

Buna göre, Mart ayına ilişkin geri katılım payları, 24 Nisan’a kadar beyan edilecek ve 30 Nisan sonuna kadar ödenecektir.

Ayrıca yine aynı maddede yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığına;

 • Geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye,
 • Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye;
 • Beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye,
 • Bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye,
 • Bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye

ilişkin yetki verilmiştir. 

 

2) 2019 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin poşet beyanı ve ödeme süreleri

Bu Kanunun 4 üncü maddesi ile 2872 sayılı Kanuna eklenen geçici 4 üncü maddeyle, 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24/4/2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilebilecek ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenebilecektir.”

3) Basılı kitap ve süreli yayınların tesliminin KDV’den istisna edilmesi

 

18 Ocak 2019 tarihli R.G’de yayımlanan 7161 sayılı Kanun’un 17 nci maddesiyle KDV Kanununun istisnalara ilişkin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den istisna edilmişti.

 

Bu defa, bu Kanunun 7 nci maddesi ile yukarıda anılan (n) bendi bir kez daha değiştirilerek, KDV istisnasının son kullanıcıya da uygulanabilmesi ve buna ilaveten ilgili bent için uygulanan istisna had sınırının (100 TL) bu istisnanın uygulanmasında geçerli olmaması sağlanmaktadır.

  

4) Yeni işe alımlarda işverene destek uygulaması

Bu Kanunun 8 inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere eklenen aşağıdaki fıkrayla, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 arasında yeni işe alınanlar için işverenlere destek uygulaması getirilmiştir.

Buna göre,  

 • 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında,
 • 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların,
 • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren 9 aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde,
 • Bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil 3 aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar

 

Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanacaktır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilecektir, ancak işverene ödenmeyecektir.

Örneğin, bir işyerinin 2018 yılında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının 10 olduğunu ve 2019/Mart döneminde 1 kişiyi istihdam ettiğini kabul ettiğimizde bu çalışan için aylık 2.020,80 TL (30 X 67,36) ve 3 aylık 6.062,40 TL (2.020,80 X 3) ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilecektir. Ancak Şubat/2019 ila Nisan/2019 döneminde yeni işe alınan çalışanın iş sözleşmesi, işveren tarafından haksız nedenlerle 9 aydan önce feshedilirse bu destekten faydalanılamayacaktır.

5) Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının ÖTV oranlarının %50’ye kadar artırılabilmesi 

Bu Kanunun 9 uncu maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların (cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının); ÖTV oranlarının %50’ye kadar artırılabilmesi ve oranlara esas ÖTV matrahlarının maddede yer alan sınırlar dahilinde belirlenebilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

 

6) Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının) vergi oranlarının belirlenmesinde ÖTV matrahları esas alınarak farklı dilimler oluşturulması

 Bu Kanunun 10 uncu maddesi ile cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının) vergi oranlarının belirlenmesinde ÖTV matrahları esas alınarak aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde farklı dilimler oluşturulmuştur. 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

-  Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar

-   Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi aşmayanlar

-  Diğerleri

25

25

25

 

7) İşyerlerinde (A), (B) ve (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü

Bilindiği üzere, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca;  

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2020 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi;
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2019 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi

kaydıyla yerine getirilmiş sayılmaktadır.

Bu Kanunun 16 ncı maddesi ile tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev yapan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde hizmet verebilmekte olan B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet verme süreleri 1/7/2020 (kamu kurumları ve ellinin altında çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin hizmet alma yükümlülüğünün yürürlük tarihi) tarihine uzatılmıştır.

Saygılarımızla…..