+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 24: BAZI STOPAJ VE BSMV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

21.03.2019

SAYI

2019-24

KONU

BAZI STOPAJ VE BSMV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

 

 

21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 842)” yayımlanmıştır. 

Söz konusu Karar ile bazı stopaj ve BSMV oranlarında yapılan değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

1. Gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara, tam mükellef kurumlara yapılan bazı ödemelere ilişkin stopaj oranlarında değişiklik yapılmıştır.

Bu Kararın;

  • 1 inci maddesiyle, 2009/14592 sayılı Kararının eki Karar’ın Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca gerçek kişilere yapılacak ödemelerde stopaj oranlarına ilişkin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin (b) alt bendi,
  • 2 nci maddesiyle, 2009/14593 sayılı Kararının eki Karar’ın Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerde stopaj oranlarına ilişkin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (b) alt bendi,
  • 3 üncü maddesiyle, 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar’ın Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyarınca tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerde stopaj oranlarına ilişkin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (b) alt bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ba)

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

Eski Oran

Yeni Oran

 

Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden

10%

7%

Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

7%

3%

Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

3%

0%

Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden

0%

0%

bb)

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

 

 

 

Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden

10%

7%

Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden

7%

3%

Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden

3%

0%

Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden

0%

0%

bc)

(ba) ve (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için

10%

10%

 

Ayrıca yine bu Kararın 2 nci maddesiyle, 2009/14593 sayılı Kararının eki Karar’ın Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerde stopaj oranlarına ilişkin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “%1” ibaresi “%0” olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Eski Oran

Yeni

Oran

b)Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden

1%

0 %

 

 

1.1. Değerlendirme:

Yukarıda yer verdiğimiz karşılaştırmalı tablolardan da görülebileceği üzere, tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizler üzerinden ve tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler üzerinden yapılan stopaj oranları düşürülmüştür. 

Kararda yapılan bu düzenlemenin 21.3.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, stopaj yükümlülüğü tahvil faizinin nakden veya hesaben ödemesi (tahakkuk tarihi itibariyle) ile doğduğundan faiz tahakkukunun Kararın yayım tarihi olan 21.3.2019 tarihinden itibaren gerçekleşmesi halinde, tahvillerin vadesi de dikkate alınmak suretiyle, yukarıda yer verdiğimiz yeni oranların uygulanması gerektiği görüşündeyiz.

Yukarıda belirtilen hususlarda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Tebliğ veya Sirküler bazında açıklama yapması faydalı olacaktır.

2. Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlere ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarına ilişkin stopaj oranları

Bu Kararın 4 üncü maddesiyle, 2006/10731 sayılı Kararının eki Karar’ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlere ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarına yapılan ödemelerde stopaj oranlarına ilişkin (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından;

Eski Oran

Yeni Oran

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

18%

20%

ii) 1 yıla kadar (1yıl dahil) vadeli hesaplarda

15%

20%

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

13%

18%

 

 

3. İhraççı bankalarca varlığa dayalı menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler için BSMV oranı yeniden belirlenmiştir.

Bu Kararın 5 inci maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, varlık finansmanı fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca iktisap edilmesi durumunda, ihraççı bankalarca varlığa dayalı menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler için BSMV oranı %1 olarak yeniden belirlenmiştir.

Saygılarımızla…..