+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 31: İHRAÇ EDİLEN KARA TAŞITLARINDA KULLANILAN İLK DOLUM YAĞLARI VE AKARYAKITLARIN ÖTV'SİNİN SIFIRLANMASINA İLİŞKİN ÖTV TEBLİĞ YAYIMLANDI

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

12.04.2019

SAYI

2019-31

KONU

İHRAÇ EDİLEN KARA TAŞITLARINDA KULLANILAN İLK DOLUM YAĞLARI VE AKARYAKITLARIN ÖTV'SİNİN SIFIRLANMASINA İLİŞKİN ÖTV TEBLİĞ YAYIMLANDI

 

 

12 Nisan 2019 tarihli ve 30743 sayılı Resmi Gazete’de ihraç edilen kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ve akaryakıtların ÖTV'sinin sıfırlanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)” yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 27/2/2019 tarihli ve 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesinde, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarlarının, bu malların aynı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallardan (tır çekicisi, minibüs, midibüs, otobüs, binek otomobil, kamyonet, kamyon ve motosiklet gibi taşıtlar) ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca söz konusu maddede uyarınca, bu kapsamda kullanılan ilk dolum akaryakıtlarında ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için sirkülerin devamında yer verdiğimiz tabloda gösterilen azami sınırlarda olacaktır.

Yukarıda anılan indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırması, kara taşıtı imalatçılarına iade yöntemi ile uygulanacaktır.

6 Seri No.lu ÖTV Tebliğ ile söz konusu iade yöntemine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

1) İlk dolum yağları ve akaryakıtlarının üretim sürecinde kullanılması ve üretilen kara taşıtlarının ihraç edilmesine ilişkin süreler

a) 1.3.2019 tarihinden itibaren, ithal edilen veya ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtları bakımından iade uygulaması

İhraç edilecek kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmak üzere 1.3.2019 tarihinden itibaren, ithal edilen veya ÖTV (I) sayılı liste mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtları bakımından iade uygulamasından yararlanılabilmesi için, bunların ithal veya satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen bu kara taşıtlarının da yine aynı sürede ihraç edilmiş olması gerekmektedir.

Tebliğde konuya ilişkin olarak aşağıdaki örneğe yer verilmiştir.

“Örnek 1: İmalatçı (B), ÖTV (I) sayılı liste mükellefi (A)’dan 7/3/2019 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 1,7945 TL/Lt’yi ödeyerek aynı listenin (A) cetvelindeki motorin isimli maldan 2.000 Lt satın almıştır. Bu malın 800 Lt’sini ilk dolum akaryakıtı olarak (II) sayılı liste kapsamında ÖTV’ye tabi tutulan 100 adet minibüsün üretim sürecinde eşit miktarda (her bir taşıt için 8 Lt) süresinde kullanmış ve bunların tamamını süresinde ihraç etmiştir.

Buna göre, ihraç edilmiş (II) sayılı listenin 87.02 G.T.İ.P. numarasındaki minibüslerin her bir adedi için Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca “15” litreyi geçmeyecek şekildeki ilk dolum akaryakıtı olarak kullanımlara isabet eden ÖTV tutarının iadesi talep edilebileceğinden, imalatçı (B), her bir minibüs adedi için 8 Lt (800 Lt/100 adet=8 Lt<15 Lt) olmak üzere toplamda 800 Lt motorin için ödenen (800 Ltx1,7945 TL/Lt=)1.435,60 TL ÖTV’yi iade olarak talep edebilir.”

b) 1.3.2019 tarihinden önce, ithal edilen veya ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtları bakımından iade uygulaması

İhraç edilecek kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmak üzere, 1.3.2019 tarihinden önce ithal edilen veya ÖTV (I) sayılı liste mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtları bakımından iade uygulamasından yararlanılabilmesi, ancak bunların ithal veya satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen bu kara taşıtlarının da yine aynı sürede, 1.3.2019 tarihinden itibaren ihraç edilmiş olması şartıyla mümkündür.

Tebliğde konuya ilişkin olarak aşağıdaki örneğe yer verilmiştir.

“Örnek 4: İmalatçı (H), ÖTV (I) sayılı liste mükellefi (K)’den 1/1/2019 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 1,7945 TL/Lt’yi ödeyerek aynı listenin (A) cetvelindeki motorin isimli maldan 10.000 Lt satın almıştır. Bu malın 1.000 Lt’sini ilk dolum akaryakıtı olarak (II) sayılı liste kapsamında ÖTV’ye tabi tutulan 100 adet midibüsün üretim sürecinde eşit miktarda (her bir taşıt için 10 Lt) 1/2/2019 tarihinde kullanmış ve bunların tamamını 15/5/2019 tarihinde ihraç etmiştir.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesinin yürürlük tarihinden önce satın alınmış olsa bile, süresinde ihraç edilen (II) sayılı listenin 87.02 G.T.İ.P. numarasındaki midibüslerin üretim sürecinde süresinde kullanılmış motorin bakımından, sözü edilen midibüslerin her bir adedi için, aynı Karar uyarınca “15” litreyi geçmeyecek şekildeki ilk dolum akaryakıtı olarak kullanımlara isabet eden ÖTV tutarının iadesi talep edilebileceğinden, imalatçı (H), her bir midibüs adedi için 10 Lt (1000 Lt/100 adet=10 Lt<15 Lt) olmak üzere toplamda 1.000 Lt motorin için ödenen (1.000 Ltx1,7945 TL/Lt=)1.794,50 TL ÖTV’yi iade olarak talep edebilir.”

2) İadesi talep edilebilecek vergi tutarı

İlk dolum yağlarında ÖTV’nin tamamı iade olarak talep edebilecektir.

İlk dolum akaryakıtlarında ise aşağıdaki tabloda gösterilen azami akaryakıt miktarını geçmeyecek şekildeki kullanımlara isabet eden ÖTV tutarı iade olarak talep edebilecektir. 

 

G.T.İ.P.

Mal Adı

Azami Akaryakıt Miktarı

87.03

Binek Otomobil

7 Litre

87.11

Motosiklet

2 Litre

87.01.20

Tır çekicisi

15 Litre

87.02

Otobüs, Midibüs, Minibüs

15 Litre

87.04

Kamyon, Kamyonet

15 Litre

 

3) İade talep şekli ve süresi

Söz konusu iade talepleri KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilecek standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

İade talebi nakden veya mahsuben yapılabilecektir.

a) 1.3.2019 tarihinden itibaren yapılan ithalat ya da satın almalarda iade talep süresi

1.3.2019 tarihinden itibaren ithal edilen veya ÖTV (I) sayılı liste mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının, ithal ya da satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde bahsi geçen malların üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen kara taşıtlarının da aynı süre içinde ihraç edilmiş olması halinde, yine bu süreler içerisinde iade talebinde bulunulabilecektir. Ancak, şartlara uygun kullanımın yapılmış olması kaydıyla ihracatın 12 nci ay içerisinde gerçekleşmesi durumunda buna ilişkin iade talepleri, bu ayı takip eden ay sonuna kadar yapılabilecektir. Bu süreler geçtikten sonra iade talep edilemeyecektir.

b) 1.3.2019 tarihinden önce yapılan ithalat ya da satın almalarda iade talep süresi

1.3.2019 tarihinden önce ithal edilen veya ÖTV (I) sayılı liste mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtları bakımından, bunların ithal veya satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde bahsi geçen malların üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen kara taşıtlarının da bu süre içinde 1.3.2019 tarihinden itibaren ihraç edilmiş olması şartıyla yine aynı süre içinde sözü edilen vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilecektir.

Bu taleplerin yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak, üretilen kara taşıtlarının ihracatını takip eden ay başından itibaren kullanımların gerçekleştiği döneme yönelik en az birer aylık dönemler itibariyle yapılması gerekmektedir.

Saygılarımızla….