+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 52: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 27 SERİ NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

16.10.2019

SAYI

2019-52

KONU

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 27 SERİ NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

 

 

 

15 Ekim 2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemelere aşağıda ana başlıklar halinde yer verilmiştir.

  • Vergi mahkemesi (İlk derece mahkemesi) kararlarıyla "İTUS Uygulaması" veya "HİS Uygulaması" kapsamında işlem yapılabilmesi

KDV Genel Uygulama Tebliği uyarınca, kendilerine İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) sertifikası veya Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) sertifikası verilen mükelleflerden vergi borcunu ödemeyenlerin sertifikası iptal edilmektedir.

Tebliğ ile yapılan düzenleme ile; bu iptal kararına ilişkin olarak  nihai yargı kararı beklenilmeksizin vergi mahkemesi kararı ile “İTUS Uygulaması” veya “HİS Uygulaması” kapsamında işlem yapılabileceği belirtilmektedir.

  • Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancıya konut ve işyeri satışında KDV istisnası

Bilindiği üzere, 8/3/2017 tarihli 6824 Sayılı Kanun ile 1/4/2017 tarihinden itibaren; bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükellefler başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenresmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları hariç olmak üzere;

  • Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına,
  • Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere,
  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimlerinde KDV istisnası uygulanmaktadır.

Bu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-12.2.2.) bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere yeni bir paragraf eklenerek, alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferlerinin, yukarıda bahsedilen istisna uygulaması kapsamında Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilebilmesi için;

  • Döviz transferine ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi veya
  • Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri(proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren bir muvafakatname verilmesi

gerektiği düzenlenmiştir.

  • Yatırım teşvik belgesi kapsamında bazı minibüslere KDV istisnası

KDV Genel Uygulama Tebliğinde, taşıt araçlarının makine ve teçhizat kapsamına girmediği ve bu nedenle; otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs (Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olanlar hariç), minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olan çekiciler hariç) gibi taşıt araçlarının istisnadan faydalanamayacağı belirtilmektedir.

Bu Tebliğ ile yapılan ifade değişikliği uyarınca, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek minibüsler KDV istisna kapsamına alınmıştır.

  • Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnası

KDV Kanununun (13/f) maddesiyle, maddede belirtilen ulusal güvenlik kuruluşlarına yönelik olarak yapılan bazı teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

Bu Tebliğle, konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-7.1.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere yeni eklenen paragraf ile ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi de bu istisna kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır.

  • Türkiye Diyanet Vakfına yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası

Bu Tebliğ ile, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde kapsamındaki ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetlerin de istisna kapsamında olduğu belirtilmiştir.

Saygılarımızla….