+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 53: ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARINA İLİŞKİN 509 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

20.10.2019

SAYI

2019-53

KONU

ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARINA İLİŞKİN 509 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

 

 

19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan elektronik belge uygulamalarına yönelik zorunlu geçiş tarihlerinin ve uygulama esaslarının yer aldığı 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Buna göre e-uygulamalara geçiş tarihleri aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

 

 • E-Fatura Uygulamasına Geçiş Şart ve Süreleri

 

 • 5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 01/07/2010 tarihinden itibaren ,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 01/07/2010 tarihinden itibaren , (2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e fatura uygulamasına geçeceklerdir.)
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 01/07/2020 tarihine kadar,
 • 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01.01.2010 tarihine kadar,
 • Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere ÖZEL FATURA ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 01/07/2020 tarihinden itibaren (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 01/07/2020 tarihinden itibaren) 

Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

 

 

 

 • E-Arşiv Uygulaması  Geçiş Şartları ve Süreleri

 

 • E-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla geçmiş olan mükellefler 01.01.2020 tarihinden itibaren e-arşiv uygulamasına geçecekleridir.
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları 01/01/2020 tarihinden itibaren e-arşiv uygulamasına geçecekleridir.
 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur.

 

 • E - İrsaliye Uygulamasına Geçiş Şart ve Süreleri

 

-e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 01.07.2020 tarihine kadar e irsaliye uygulamasına geçeceklerdir.

 

Bununla birlikte,

 

-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler.

-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler.

-3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifıkası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler.

-4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (beyaz şeker) imalini gerçekleştiren mükellefler.

-Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.

-e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler.

01/07/2020 tarihinden itibaren e-irsaliye uygulamasına zorunlu olarak geçeceklerdir.

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler ise 01/01/2020 tarihinden itibaren e-irsaliye uygulamasına geçeceklerdir.

 

 • E-Serbest Meslek Makbuzuna Geçiş Şart ve Süreleri

 

Serbest meslek erbaplarından 01/02/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 01/06/2020 tarihinde kadar e-serbest meslek makbuzu uygulamasına geçecekleridir. 

          01/02/2020 tarihinden itibaren işe başlayacak serbest meslek erbabı ise işe başladıkları ayı izleyen 3 ay içinde uygulamaya zorunlu olarak geçeceklerdir.

 

 • E-Müstahsil Makbuzuna Geçiş Şart ve Süreleri

 

 • e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar 01/07/2020 tarihine kadar,
 • Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler ise 01/01/2020 tarihine kadar e müstahsil makbuzu uygulamasına geçeceklerdir.

 

 • E-Bilet Uygulamasına Geçiş Şart ve Süreleri

 

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden Dİ yetki belgeli işletmeler 01/01/2021 tarihine kadar, 2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayanlar, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-bilet uygulamasına geçiş yapacaklardır.
 • Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmeleri 01/07/2020 tarihine kadar (01/07/2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar, faaliyetlerine başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar)

 

Saygılarımızla…