+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 54: ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

20.10.2019

SAYI

2019-54

KONU

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) yayımlanmıştır.

Tebliğ ile elektronik defter uygulamasında yapılan değişiklikler bu sirkülerimizde özetlenmektedir.

 

  1. e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu

     Tebliğde, aşağıda sayılan mükelleflerin e-Defter uygulamasına dâhil olmaları gerektiği belirtilmiştir:

  • e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler,
  • Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler.

Buna göre, e-defter uygulaması kapsamına girenlerin, uygulamaya zorunlu geçiş tarihleri aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Kapsama Girenler

e-Defter Uygulamasına Geçiş Tarihi

10 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olma (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) şartını 2018 yılında sağlayan mükellefler 01/01/2020 tarihinden itibaren e-faturaya ve e-deftere geçmektedir.

01/01/2020

5 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olma (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 01/07/2020 tarihinden itibaren e-faturaya geçmesi gerektiğinden,

01/01/2021

 

 

 

 

 

 

 

2) e-Defter Dosyalarının Oluşturulması ve Berat Dosyalarının e-Defter Uygulamasına Yüklenmesi İşleminin Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yapılabilmesi

 

Bu tebliğ ile elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine geçen aylık berat dosyası oluşturma ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-Defter uygulamasına izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin, üç aylık geçici vergi dönemleri bazında (bu döneme ait aylar için) ve geçici vergi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesi imkanı getirilmiştir.

 

Buna göre, dileyen mükellefler, her hesap dönemine ilişkin ilk ayda, her bir geçici vergi döneminin aylarına ait e-Defter ve berat dosyalarını her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve berat dosyalarını e-Defter uygulamasına yükleyerek Gelir İdaresi Başkanlığınca onaylı halini alma imkânından da yararlanabileceklerdir.

 

Bu çerçevede, defter ve berat dosyalarını oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını alma süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

Dönem

Aylık Yüklenme Tercihinde Bulunulması Halinde

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde

Dönem

 

Ocak

Nisan ayı sonu

Ocak - Şubat - Mart

Mayıs ayı sonu

Şubat

Mayıs ayı sonu

Mart

Haziran ayı sonu

Nisan

Temmuz ayı sonu

Nisan - Mayıs - Haziran

Ağustos ayı sonu

Mayıs

Ağustos ayı sonu

Haziran

Eylül ayı sonu

Temmuz

Ekim ayı sonu

Temmuz - Ağustos - Eylül

Kasım ayı sonu

Ağustos

Kasım ayı sonu

Eylül

Aralık ayı sonu

Ekim

Ocak ayı sonu

Ekim - Kasım - Aralık

Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

Kasım

Şubat ayı sonu

Aralık

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

 

 

Saygılarımızla….