+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2019 / 58: 7193 SAYILI KANUN İLE VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLER İLE ÖZELLİKLE DAVA YOLUNDAN VAZGEÇME HALİNDE VE DİĞER BİR KISIM HALLERDE İNDİRİMLER SAĞLANMIŞTIR

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

09.12.2019

SAYI

2019-58

KONU

7193 SAYILI KANUN İLE VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLER İLE ÖZELLİKLE DAVA YOLUNDAN VAZGEÇME HALİNDE VE DİĞER BİR KISIM  HALLERDE İNDİRİMLER SAĞLANMIŞTIR

 

 

 

7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu sirkülerimizde 7193 Sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişikliklere verilmiştir.

 

a) Dava yolundan vazgeçme seçeneği

Bu Kanunun 27 nci maddesiyle, Vergi Usul Kanununun mülga 379 uncu maddesi "Kanun yolundan vazgeçme" başlığıyla yeniden düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, yargılama aşamasında mükelleflerin istinaf veya temyiz yolundan vazgeçmeleri halinde verilen karara göre, dava konusu edilen verginin bir kısmı ve/veya cezanın bir kısmı ya da tamamından vazgeçilmesi ve idarece de ihtilafların sürdürülmemesi yönünde düzenleme yapılmaktadır.

Esasen, yapılan düzenlemeyle, yargı aşamasında da mükelleflerin yargı yolundan vazgeçerek idareyle uzlaşma yolunu gedebilmelerine olanak sağlanmaktadır.

Söz konusu düzenleme, "İstinaf" ve "Temyiz" aşamasındaki vergi davaları için getirilmektedir. Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen kararlar uygulama kapsamında değildir.

Buna göre, mükelleflerin bu düzenlemeden yararlanabilmeleri için en az ilk derece mahkemesi kararının verilmesi gerekiyor. İlk derece mahkemesi kararına göre, davanın idare veya mükellef lehine sonuçlanması durumuna göre bu uygulamadan 01.01.2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde yararlanılabilecektir.

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenecektir. Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından ayrıca %20 oranında indirim yapılacaktır.

 

 

Alacak Konusu

Vergi Mahkemesi veya Bölge İdare Mahkemesi Tarafından Kaldırılmışsa

Vergi Mahkemesi veya Bölge İdare Mahkemesi
Tarafından Tasdik Edilmişse

Ödeme

Bir Ay İçinde Ödenirse

Ödeme

Bir Ay İçinde Ödenirse

Vergi Aslı

% 60

% 48

% 100

% 100

Vergi Ziyaı Cezası

0

0

% 75

% 60

Vergi Aslı Dava Konusu
Edilmeyen veya Kaçakçılığa İştirak Nedeniyle Kesilen
Vergi Ziyaı Cezası

% 25

% 20

% 75

% 60

Usulsüzlük Cezası ve/veya Özel Usulsüzlük

% 25

% 20

% 75

% 60

 

b) İzaha Davette Sürelerin 30 Güne Çıkarılması

Bu Kanunun 25 inci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun 370 inci maddesinde yapılan değişiklik ile izaha davet edilenlerin izahta bulunma süreleri ile beyanname verme ve ödeme süreleri 01.01.2020 tarihinden itibaren15 günden 30 güne çıkarılmıştır. Ayrıca, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı,  bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5'ini aşmayan mükelleflere maddede yer alan şartlar dahilinde ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında vergi ziyaı cezası kesilmesi öngörülmektedir (Diğer taraftan söz konusu vergi ziyaı cezası uzlaşma kapsamı dışında tutulmaktadır).

 

c) Vergi cezalarında indirim uygulaması

Bu Kanunun 26 ncı maddesiyle, Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesinde yapılan değişiklik ile vergi cezalarında indirim müessesi mükellef lehine daha avantajlı hale getirilmiştir.

Bilindiği üzere, vergi cezalarında (vergi ziyaı cezası, birinci ve ikinci derece usulsüzlük cezaları ve özel usulsüzlük cezası) ilk seferde yüzde 50 müteakip cezalarda 1/3 oranında indirim uygulanmaktadır.

Yapılan düzenlemeyle, ilgili maddede belirtilen sürelerde ödeme yapılması kaydıyla, vergi ziyaı cezalarında ilk defa işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı %50 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, aynı düzenlemeye göre uzlaşmanın vaki olması halinde, üzerinde uzlaşılan verginin veya vergi farkının ve vergi ziyaı cezasının %75’inin ödeme süreleri içinde ödenmesi durumunda, üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i indirilecektir.

Saygılarımızla…