+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2020 / 4: VARLIK BARIŞI VE İMALAT SANAYİ YATIRIMLARINA İLİŞKİN TEŞVİKLERİN SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

02.01.2020

SAYI

2020 / 4

KONU

VARLIK BARIŞI VE İMALAT SANAYİ YATIRIMLARINA İLİŞKİN TEŞVİKLERİN SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

 

 

 

30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1948 sayılı Karar ile varlık barışına ilişkin süreler ve 1950 sayılı Karar ile imalat sanayii yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin uygulama süreleri uzatılmıştır.

 

1) Varlık Barışına İlişkin Sürelerinin Uzatılması

 

Hatırlanacağı üzere, 19 Temmuz 2019 tarihli R.G’de yayımlanan 7186 Sayılı Kanun ile yeni bir varlık barışı düzenlemesi getirilmiş ve 31/12/2019 tarihinde bu düzenlemenin süresi dolmaktadır.

1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlenmenin yer aldığı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı maddesinin birinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan süreler, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay (30/06/2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.

 

Buna göre;


 

  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30/06/2020 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.
  • Bu kapsama giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi olan 19.07.2019 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/06/2020 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılacaktır.
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/06/2020 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilecektir. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30/06/2020 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir. Bu fıkra kapsamında beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilecektir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %1 oranında vergi tarh edilecektir ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

 

2) İmalat Sanayii Yatırımlarına Sağlanan İlave Teşviklerin Uygulama Süresinin Uzatılması

 

1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 1 inci maddesine göre, KDV Kanunun, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesi hakkındaki geçici 37 nci maddesi hükmü 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV için de uygulanacaktır.

 

Bu Kararın 2 nci maddesine göre, 2012/3305 sayılı Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01/01/2020 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

Bu Karar 01/01/2020 tarihinden yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla….