+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

muhtasar,prim hizmet beyannamesi

2020 / 8:MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ ERTELENMİŞTİR

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

10.02.2020

SAYI

2020 /8

KONU

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Ertelendi.

 

 

 

18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Tebliğde belirtilen hükümlere göre, 01.01.2020 tarihi itibari Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması başlamış ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılan duyuru ile E-bildirge sistemi kapatılmıştı. 09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 7 sıra numaralı Tebliğ’de Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile ( 7 Sıra Numaralı Tebliğ ) Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışında kalan diğer iller için uygulama 01.03.2020 tarihine ertelenmiştir. Aylık prim ve hizmet belgeleri e-bildirge sistemi üzerinden kuruma verilmeye devam edilecektir. Uygulaması ertelenen illerdeki mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat SGK bildirimlerini eskisi gibi e-bildirge sistemi üzerinden takip eden ayın 23’üne kadar vermeleri gerekmektedir. 

 

 Saygılarımızla.

 

İlgili tebliğ:

 

9 Şubat 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31034

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 7)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

(3) Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Geçici 4 üncü maddesi 1/1/2020 tarihinde,

ç) Diğer maddeleri 1/3/2020 tarihinde”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.