+90 (212) 871 48 85-86     [email protected]

2020 / 15: MÜCBİR SEBEP HALİNDEN YARARLANAN MÜKELLEFLERİN KISMİ TEVKİFATA TABİ ALIMLARI İÇİN DÜZENLENECEK FATURALARDA KDV TEVKİFATI UYGULANMAYACAKTIR.

Mücbir Sebep Halinden Yararlanan Mükelleflerin Kısmi Tevkifata Tabi Alımları İçin Düzenlenecek Faturalarda Katma Değer Vergisi Tevkifatı Uygulanmayacaktır.

Koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve belirli sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalara 518 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile belirlenen mükelleflerin 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin Mart, Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin olarak vermesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 tarihine, bu beyannameler üzerinde tahakkuk öden vergilerin ödeme süresi ise sırasıyla 27 Ekim, 27 Kasım ve 28 Aralık 2020 tarihlerine ertelenmiştir.

Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlıklı (I/C-2.1.3.1) numaralı bölümünde; “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” açıklaması yer almaktadır.

Bu açıklama çerçevesinde, 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, mücbir sebep halinde olduğu uygun görülen mükelleflerin işgücü temini, temizlik vb. kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir. ,

Diğer bir ifadeyle, mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımları için bu mükellefler adına 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında düzenlenecek faturalarda kısmi KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

 

 

 

Bu düzenleme mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin alımları için geçerli olup, bu mükelleflerin mücbir sebep kapsamında olmayanlara yapmış olduğu kısmi tevkifata tabi hizmet ve teslimlerde, KDV tevkifatı uygulanmaya devam edilecektir.

 Ayrıca bu düzenleme sadece kısmi KDV tevkifatı için geçerli olup tam tevkifata tabi işlemlerde tevkifat uygulamasına devam edilecektir. Örneğin bu düzenlemenin; ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler nedeniyle sorumlu sıfatıyla yapılacak KDV tevkifatına etkisi bulunmamaktadır.

 Kısmi KDV tevkifatına tabi hizmet ve teslimler Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) numaralı bölümlerinde açıklanmıştır.

 

İyi Çalışmalar…